FAQs Complain Problems

यस पर्सागढी नगरपालिका अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाईपाई आएका लाभग्राहिहरु मध्ये स्वयम बैङ्कमा उपस्थित भई खाता खोलाउन नसकने पूर्ण अपाङ्ग (क) वर्ग, ९० बर्ष भन्दा माथिका जेष्ठ नागरिक तथा अति अशक्त प्रमाणित भएका लाभग्राहिहरुको यस पर्सागढी नगरपालिका र सानि