FAQs Complain Problems

आ.व. २०७९/०८० चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभाग्राहिहरुको नामावली ।

आ.व. २०७९/०८० चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभाग्राहिहरुको नामावली रकम सहित।

(नोट:- मृत्यु भएका लाभग्राहिहरुकाो रकम निज मृत्कको एकाघरको संरक्षकलाई मृत्यु मिति सम्मको रकम उपलब्ध गराइनेछ)

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: